spicy Hot & Spicy

Mai Fun or Ho Fun

(Thin Rice Noodle) / (Flat Wide Noodle)
103. Vegetable Mai Fun or Ho Fun 7.60
104. Pork or Chicken Mai Fun or Ho Fun 8.20
105. Beef or Shrimp Mai Fun or Ho Fun 8.75
106. House Special Mai Fun or Ho Fun 10.00
107. Lobster Mai Fun or Ho Fun 9.45
spicy108. Singapore Mai Fun 9.00